cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Besedy > Právo na každý den

Právo na každý den

Dne 21. září 2004 uspořádal Klub přátel Boskovic přednáškovou akci „Právo na každý den“. Cílem této akce bylo zvýšit právní vědomí občanů při řešení problémů ve styku s úřady, přispět ke zlepšení vztahů mezi občany a úředníky a najít „návod“ jak se vyhnout nedorozuměním.
Z diskusí vyplynula řada stížností, dotazů a připomínek, které sice přímo nesouvisely s přednášenými tématy, ale tím, že nebyly v minulosti důsledně zodpovězeny a řešeny se znovu dostaly na pořad i těchto diskusí. Proto jsme některé sepsali a použili je jako demonstrační příklady, jak správně a účinně je sepsat.

Text připomínek a odpovědí

I přes jednání zainteresovaných se starostou není dosud uzavřeno podání občanů proti výstavbě bytového domu mezi ulicemi Lidickou a Na vyhlídce
Odbor výstavby neřeší (nebylo mu doručeno) žádné podání občanů proti výstavbě bytového domu mezi ulicemi Lidická a Na Vyhlídce. Odbor výstavby neřeší (nebylo mu doručeno) žádnou žádost o územní rozhodnutí v předmětné věci. Projekt v původní podobě, tak jak byl předložen na jednání ZM Boskovice, nebude realizován.

Stížnost několika účastníků výše uvedené akce na stavební odbor, nedodržování termínů, bezohledná rozhodnutí (sporná), způsoby nevhodného jednání s klienty. Jak je možno vést stížnosti (nadřízený orgán, osoba)?
Na nekonkrétní dotazy a stížnosti nelze odpovědět. V případě, že se občan domnívá, že jednání úředníka není odpovídající, má možnost podat stížnost k vedoucímu pracovníkovi. V případě, že se domnívá, že vedoucí pracovník nejedná korektně, má možnost podat stížnost na Městský úřad Boskovice k rukám tajemníka. V případech, kdy si občan hodlá stěžovat na odborný postup úředníka, má možnost podat stížnost na Krajský úřad.

Nedostatečné terénní úpravy komunikací a zajištění staveniště akce „Centrální zásobování teplem“ proti úrazům v sídlišti Pod oborou.
Akce „Rekonstrukce CZT“ byla dokončena a byly provedeny potřebné terénní úpravy. V případě, že občané požadují provedení opravy chodníků, je třeba obrátit se s tímto požadavkem na odbor DOP. Požadavky na údržbu zeleně je nutné uplatnit na odboru TOŽP, případné žádosti týkající se bytů vyřizuje odbor MAJ - správa nemovitostí.

Bližší informace o aplikaci vyhlášky 150/1958 - Podávání stížností, připomínek do protokolu. Pověřené osoby, postup. (Možnost zveřejnění v Radničních listech a zpravodaji).
Směrnice o vyřizování stížností, podmětů a petic občanů je k dispozici na MěÚ Boskovice, odboru kanceláře tajemníka.

Stížnost na technický stav chodníku a vozovky u Minervy. Jak a komu závady hlásit a jak se dovědět o řešení a termínech.
Závady se dají uplatnit na odboru DOP - pan Svoboda. Nezbytné opravy se provádějí během roku a není možné stanovit přesné termíny realizace.

Vstup do Galerie Otakara Kubína pod radniční věží upravit. Instalace zábradlí pro seniory a postižené (pokud není zákaz takovéto instalace od památkové péče).
Vybudování zábradlí u vstupu do Galerie Otakara Kubína je plánováno v průběhu roku 2005.

Parkování ve městě: Placená parkoviště jsou prázdná, okolní ulice jsou však neprůjezdné pro množství zaparkovaných vozů. Krátkodobé parkování (banka, obchod)?
Oblasti s placeným parkováním byly zřízeny rozhodnutím Rady města Boskovice. Oblasti, kde bylo zavedeno placené parkování, byly vybrány na základě studie dopravy. Nepředpokládá se, že by došlo ke změnám.

Dopravní situace na Hybešově ulici. Parkování vozidel zaměstnanců a frekventantů Národohospodářské školy omezuje průjezd a pohyb chodců. Doporučujeme vybudování parkoviště na pozemku a za prostředky školy. Škola má příjmy z podnikání.
Město nemá možnost v současné době stávající situaci ovlivnit.

Znečišťování města spreji a teky. Kamerový systém je zpochybňován, nepřinesl viditelné výsledky v zadržení pachatelů a jejich potrestání. Náhrady škod neuplatňuje ani město při poškození jeho majetku. Trestný čin, trestní sazby, odpovědnost za škodu způsobenou nezletilci („Máte málo kamer“).
Kamerový systém již přinesl výsledky při zjišťování pachatelů, kteří poškozovali fasády domů spreji a teky. Město Boskovice v případě trestního řízení týkajících se pachatelů výše uvedených trestných činů uplatňuje náhradu škody. Rozhodnutí o uznání náhrady škody a případném potrestání je věcí Policie ČR a soudu. Město zveřejní v nejbližší době výsledky využitelnosti kamerového systému.

Školy se staršími studenty mají zákaz kouření ve svých prostorách a nemají kuřárny, nebo vyhrazené prostory. Studenti chodí kouřit mimo budovy na veřejná prostranství. Chodníky jsou potom znečištěné nedopalky a odpadky, které škola neuklízí (nám. 9. května, MěÚ, Autospol).
Otázka kouření žáků před školami bude projednána s řediteli škol. Odbor ŠKOL však kuřárny ve školách zřizovat nedoporučuje. Před školy je možné umístit popelníky, do kterých je možné odhazovat nedopalky. Cena jednoho popelníku se pohybuje v rozmezí od 680,-- Kč do 1260,-- Kč.

Mají snad vietnamské občerstvovny výjimku od hygieny na existenci toalet a dodržování hygienických pravidel?
Tato oblast přísluší plně orgánům hygienické služby. V případě stížností občanů se tito musí obrátit na příslušnou hygienickou stanici.

Nefunkční kanalizační vpusť na nám. 9. května, rozkopáno už 2 měsíce - překážka silničnímu provozu u školy.
Vpusť je v současné době ve správě organizace Správa a údržba silnic JmK, oblast Blansko. Po jednáních s SÚS bylo zjištěno, že při odkrytí vpusti vznikl problém spočívající v tom, že vpusť není připojena na kanalizaci - není zajištěn odtok. SÚS v současné době zajišťuje veškerou potřebnou dokumentaci a povolení, aby mohla být vpusť napojena na veřejnou kanalizaci v ulici Průchodní.

Hierarchie MěÚ. Kdo je komu podřízen (personálně i profesně). Zvážit nošení jmenovek. Ovlivnitelnost chodu úřadu prostřednictvím zastupitelstva (rady) přehledné tabule se jmény.
Organizační struktura, organizační řád MěÚ Boskovice, kontakty na jednotlivé zaměstnance Města Boskovice jsou uvedeny na www.boskovice.cz. O nošení jmenovek zaměstnanci Města Boskovice je vedením Města zvažováno.

Rušení nočního klidu, vandalismus účastníků diskoték a nočních podniků. Hlídkování MP v kritických dobách a místech nejen na výzvu nebo oznámení. Postihování výtržnictví, poškozování cizí věci.
MP provádí průběžnou kontrolu a monitorování rizikových míst. Bohužel počet strážníků MP není takový, aby strážníci MP mohli trvale hlídkovat ve všech lokalitách města Boskovice. V pátek a sobotu jsou hlídky MP posíleny. Hlídky se zaměřují na řešení přestupků a stížností souvisejících s provozem restaurací a diskoték. Společně s Policií ČR provádějí v restauracích a diskotékách kontrolní činnost.

Regulace a ošetřování zeleně. Jak postupovat např. při stínění stromů na sídlišti Pod oborou.
Stínění stromů se řeší individuálně, a to na základě žádostí jednotlivých občanů podaných přímo na odbor TOŽP, který ve věci rozhodne.

Dodržování předpisů v dopravě, zejména maximální povolené rychlosti na ulicích Komenského, Sokolská, Lidická, nebo zákazu vjezdu nám. 9. května u školy. Ohrožování dětí při tělocviku. Absenci radaru lze do nákupu řešit výpůjčkami, měřením na úseku.
Město do rozpočtu pro rok 2005 zapracovalo pořízení radaru. Jeho využívání by mělo ve svém důsledku pomoci ke zlepšení chování řidičů a zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu.

Hřiště na skateboard - nejsou dodrženy parametry bezpečnosti, hlučnosti, neuklízí se. Řešení do vybudování sportovního centra v „Červené zahradě“.
Město v současné době hledá lokalitu, kde by mohlo být nově umístěno skatehřiště. Jako nejoptimálnější se jeví přemístění skatehřiště na ul. Nádražní. V současné době je zpracováván projekt, který by měl určit vhodnost či nevhodnost tohoto řešení.

Parcely na západní straně židovského hřbitova (strž) slouží jako černá skládka, ale především jako zdroj náletů dřevin a plevelových bylin do prostorů hřbitova. Tento stav ničí snahu a práci mezinárodních studentských brigád na záchranu památky. Řešení - rekultivace, zavedení zahrádek nebo výsadba jehličnanů jako biobariéry a zároveň plantáž stromků (Lesy města, MP, Služby Boskovice).
Uvedené parcely jsou majetkem Města, jedná se o plochy bývalých zahrad. Tyto plochy jsou neudržované. Město plánuje tzv. hrubé vyčištění těchto pozemků od náletových dřevin v období XII/2004 až IV/2005. Další postupy budou řešeny v roce 2005.

Závěr: Výše uvedené otázky byly podány formou protokolu sepsaného na městském úřadě u Mgr. Budiše dne 5. 10. 2004. Písemnou odpověď jsme obdrželi dne 8. 11. 2004. Termín odpovědí, i přes složitost a rozsah problematiky (velké množství problémů spadajících do různých resortů úřadu) byl dodržen. Za to chceme MÚ poděkovat.

Závěrem dáváme radu „Jak na to“.
1. Podání je nejlépe dát písemně a neanonymně. Předáte-li je na podatelně úřadu, necháte si na kopii potvrdit příjem.
2. Pokud si nejste jisti formální správností Vašeho podání, požádejte raději příslušného úředníka o sepsání protokolu.
3. O převzetí podání při jeho zaslání poštou, máte být o přijetí vyrozuměni do pěti dnů. Na odpověď a vyřízení má úřad třicet dní.
4. Pokud nejste spokojeni s odpovědí, lze se dožadovat nápravy u nadřízeného, případně na nadřízeném úřadě, to je na kraji.
5. Pokud máte výhrady osobního charakteru, lze si stěžovat u nadřízeného dotyčného úředníka.

Klub tímto děkuje MÚ Boskovice, tajemníkovi MÚ a Mgr. Budišovi za vstřícnost při realizaci této akce i za odbornou pomoc. Věříme, že se nám společně podařilo takto zvýšit zájem občanů o veřejné dění v Boskovicích a zlepšit vzájemné vztahy mezi úřadem a občany.


Stránka byla připravena podle materiálů Regionálních novin Boskovicko

Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, červen 2008