Klub přátel Boskovic

zapsaný spolek
cz   en   de

Besedy

Odsun Židů

13. března 2012 jsme uspořádali vzpomínkovou akci u příležitosti 70. výročí odsunu židovských obyvatel Boskovic. Součástí této akce byla i část, kdy probíhala beseda lidí, kteří se s početným publikem podělili o své přímé vzpomínky na své bývalé spolužáky, na jejich přátelství, vzájemnou pomoc i na to jak se s nimi vlastně před transportem loučili nebo jak jejich spolužáci ze dne na den přestali chodit do školy a už je pak více neviděli. Bylo to velmi emotivní a opravdové, protože to bylo prožité.

Mendel, Placzek

Muzeum Boskovicka v rámci akcí ke 190. výročí narození Gregora Johanna Mendela uspořádalo přednášku s besedou o tomto významném muži – geniálním řeholníkovi a genetikovi. Zástupci KPB, kteří se akce také účastnili, se dozvěděli mnoho nových informací a dostali také odpovědi na četné dotazy. Součástí této akce byla i informace o vztahu Mendela k  osobnosti Barucha Placzeka – rabína, básníka, badatele – který patřil mezi významné osobnosti Židovského města v Boskovicích. O obou těchto osobnostech jsme potom informovali ve Vlastivědných listech 2012/3.

Augustin Berger

Zajímavá beseda o osobnosti významného tanečníka, světově známého choreografa a boskovického rodáka, se uskutečnila během vzpomínkového odpoledne v září 2011 za přítomnosti hostů z Národního divadla Praha. Další beseda se uskutečnila v listopadu jako součást členské schůze KPB, kdy pí Kovaříková informovala vlastně o všech akcích, které se 150. výročím narození Augustina Bergera souvisely.

Hovory s ....

Hovory na téma Integrovaný dopravní systém (IDS) se uskutečnily ve čtvrtek 24. listopadu 2006. Zúčastnilo se jich kolem 60 občanů Boskovic a okolí. Za zpracovatele návrhu změn v dopravě se hovorů zúčastnili zástupci společnosti Kordis, s. r. o. Brno a také zástupci města a městského úřadu. Přítomní občané byli pracovníky Kordisu seznámeni s připravovanými změnami v organizaci dopravy z Boskovic a okolí do Brna. Poté se rozvinula bohatá diskuse. Pokládané dotazy účastníků ukázaly, že dosavadní informovanost občanů je naprosto nedostatečná a že v období od září, kdy přišly první zmínky o zavedení IDS JMK bylo v objasňování změn velmi mnoho zameškáno.

Veliká kritika k pracovníkům Kordisu byla k autobusové dopravě. Dosavadní linky do Brna budou končit v Černé Hoře, kde budou muset cestující přestoupit na linku Olešnice Brno, která byla pro svoji větší vytíženost vybrána jako páteřní. V Brně pak budou všechny autobusy končit v Králově Poli a dál po městě se bude pokračovat městskou hromadnou dopravou. Pro důchodce je IDS také nevýhodný proto, že na jednotlivé jízdy neplatí důchodcovské slevy. Po zhodnocení Hovorů s... ve výboru bylo konstatováno, že pokud bude zájem, budeme na toto téma v hovorech pokračovat.

Besedy Právo na každý den

Klub přátel uspořádal za podpory Města Boskovice 2 besedy, jejichž cílem bylo poskytnout studentům a zejména občanům potřebné informace o státní legislativě i vyhláškách města, které nějakým způsobem upravují vztah občana a úřadů. Jednotlivá vystoupení lektorů, nezávislé advokátky Mgr. B. Leiterové z Brna a pracovníků městského úřadu Boskovice Mgr. Budiše a Mgr. Ženaty se zaměřila na seznámení s pravidly podávání stížností, petic, žádostí o informace, řešení konfliktů a pod. U studentů, kterých se zúčastnilo celkem 170 z Gymnázia a Střední pedagogické školy bylo cílem položit základ právního povědomí v intencích výuky a školních osnov.

V diskusní části zazněla řada dotazů a připomínek. Tyto byly podchyceny, zpracovány a předány Městskému úřadu jako připomínky občanů, které formálně KPB zaštítil pro získání odpovědí. Tyto odpovědi jsme ve stanovené lhůtě obdrželi. Zde si je můžete přečíst.

Akce byla hodnocena jako úspěšná i přesto, že účast občanské veřejnosti nebyla taková, jak by si toto téma zasluhovalo. Všem, kteří se úspěchu této akce podíleli patří srdečný dík.

Hovory s radnicí

V roce 2003 se uskutečnily dvoje Hovory s radnicí.

První hovory se konaly 7. 4. 2003 na téma Programové prohlášení rady města. Jako hosté byli přizváni a zúčastnili se starosta města ing. Sivera a oba místostarostové ing. Vítková a ing. Petrželka.
Hovory moderoval Oldřich Kovář. Účast občanů byla dobrá.

Druhé hovory se uskutečnily 16. června 2003 s představiteli Policie české republiky a Městské policie. Besedy se zúčastnil zástupce velitele Policie ČR, starosta města jako velitel Městské policie a velitel MP. V úvodu seznámili oba zástupci občany s kompetencemi, které jim ze zákona přísluší. Pak odpověděli na řadu dotazů od přítomných občanů. Současně je vyzvali ke spolupráci a požádali o pomoc při odhalování zejména narušování pořádku a vandalizmu. V prevenci kriminality velmi pomáhá vybudovaný kamerový systém. I na této besedě byla dobrá účast, i když s ohledem na téměř letní termín o něco menší než na prvních hovorech. Spokojenost s výsledkem Hovorů byla na obou stranách. Občany bylo doporučeno v těchto Hovorech s radnicí pokračovat i v dalších obdobích.

Beseda o vstupu do EU

Další úspěšnou akcí byla beseda Co přinese vstup do Evropské unie. Z hostů jmenujme pana Luďka Zahradníčka z Ministerstva zahraničních věcí, který přítomným objasnil klady a zápory našeho vstupu do EU a velmi ochotně zodpověděl mnoho zvídavých dotazů.

Neméně zajímavou částí besedy bylo téma Komunikace radnice s občany, které navodila slečna Kateřina Kopřivová z IIMCE Brno. Podle zkušeností ze zahraničí (ale i z tuzemska) se připravoval "manuál", jak by se měl chovat úředník k občanům a co občan může od místních úřadů očekávat.

Setkání u bábovky

Výbor Klubu uspořádal v úterý 19. září 2000 pro své členy a příznivce Setkání u bábovky. Součástí setkání byly informace o práci Klubu přátel Boskovic a setkání se starostou města RNDr. Josefem Dohnálkem.

Hovory s ...

Měly za cíl podporovat iniciativu občanů města a zapojovat je do dění v něm. A to zejména tím, že mohli besedovat s jednotlivými pracovníky městského úřadu, ale i s dalšími významnými osobnostmi města.

Zahajovací besedu jsme uskutečnili se starostou města na téma Radnice 100 dní po komunálních volbách. Beseda to byla velmi zdařilá, chvílemi až trochu bouřlivá.

Druhou besedou Hovorů s... byla s primářem nemocnice v Boskovicích na téma Péče o zdraví občanů v nemocnici Boskovice 40 let od jejího založení.

Na třetích Hovorech s... v pořadí, jsme v květnu besedovali o bezpečnostní situaci ve městě se zástupcem vedoucího OO PČR v Boskovicích a velitelem Městské policie. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o práci policie a o problémech, které musí denně řešit.

Poslední, čtvrté hovory byly s vedoucím odboru výstavby Městského úřadu v Boskovicích na téma Rekonstrukce Masarykova náměstí. Archeolog Muzea Boskovicka seznámil účastníky i s nálezy, které archeologové objevili při zemních pracích. Některé z nich pocházejí až z osmého tisíciletí před naším letopočtem.

Stránku připravila: © Eva Šmétková, leden 2013