cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Členská základna > Schůze únor 2005

Členská schůze únor 2005

Dne 22. února 2005 se uskutečnila výroční členská schůze Klubu přátel Boskovic. Na programu bylo nejen podání zprávy o činnosti Klubu za rok 2004, zprávy o hospodaření a zprávy revizní komise ale i volby výboru a revizní komise na další období.
Zprávu o činnosti přednesla předsedkyně Eva Šmétková. Zpráva shrnula vše, co jsme za uplynulý rok udělali. Pro vaši informaci to bylo zejména:

 • Dokončení informačních tabulí na Naučných stezkách zdraví a péče o to, aby byly udržovány v pořádku po zásazích vandalů
 • Práce na zprovoznění mikve v domě U Templu 3/5. Na to jsme získali grant Nadace OF ve výši 45 500,- Kč. V současné době jsou prováděny přípravy na zahájení stavebních úprav. A především vyřizování všech potřebných povolení.
 • Ve vydavatelské činnosti jsme vydali knihu Pověsti a vyprávěnky z Boskovic Miloslavy Minxové a knihu Židovská čtvrt v Boskovicích od ing. Jaroslava Klenovského. Do tisku je připravena kniha Oldřicha Sirovátky Lidové písně, pověsti a dětské hry z Boskovicka, která vyjde v prvním pololetí 2005. Dále jednáme a připravujeme do tisku kníhu Boskovický betlém Jaroslava Koutného. Pro vydání zajišťujeme vypůjčení betléma do Boskovic pro provedení barevných fotografií a také zajišťujeme potřebné finanční prostředky.
 • Uskutečnily se besedy Právo na každý den, kterých se zůčastnilo 170 studentů a 28 občanů města. Akce se uskutečnila za podpory grantu Města Boskovice ve výši 5 000,- Kč.
 • Poslední akcí, o které je třeba se zmínit bylo setkání pražských členů Klubu, které bylo pozitivně hodnoce a budeme v těchto setkáních i nadále pokračovat.
Ze zprávy o hospodaření je třeba se zmínit o tom, že jsme od různých nadací (Nadace OF, Nadace Veronica, Grantový program Města Boskovice) získali 86 500,- Kč. To nám umožnilo plánované věci uskutečnit. Z dalších příjmů to byly členské příspěvky ve výši 2 300,- Kč. Ve výdajích to byly položky za tisk obou knih, dokončení a opravy naučných stezek, tisk Vlastivědných listů Boskovicka.
Revizní komise závěrem své zprávy konstatovala, že v hospodaření Klubu nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a proto doporučila členské schůzi schválit předloženou zprávu o hospodaření KPB za rok 2004 bez připomínek.
Následující diskuse se zúčastnilo celkem 15 přítomných. Diskusní příspěvky se týkaly jak práce Klubu, tak i života ve městě.

Po uzavření diskuze byla přednesena zpráva volební komise. Tato navrhla, aby předsedkyní Klubu byla nadále Eva Šmétková. Dalšími členy pak Jiří Bušina, Jaroslava Kovaříková, Ilja Melkus, Eliška Pokorná, Oldřiška Sokolová, Zdeněk Vašek a Jarmila Winklerová.
Revizní komise aby pracovala ve složení Marie Janků, Josef Šafář a Bohumil Válka.
Jiných návrhů nebylo. Navržení byli schváleni jednomyslně.
Návrhová komise pak předložila návrh plánu práce na rok 2005 a usnesení z výroční členské schůze.

Plán práce:

 • Instalovat pamětní desku obětem náletu z 5. května 1945
 • Zprovoznit rituální lázeň - mikve v domě U Templu 3/5
 • Pokračovat ve vydávání Vlastivědných listů Boskovicka - 4 čísla
 • Uspořádat alespoň 1 besedu - Hovory s občany na aktuální téma
 • Pravidelně pečovat o informační tabule na Naučných stezkách zdraví a Naučné stezce Židovským městem
 • Vydat knížku Jaroslava Koutného Betlém - požádat město o grant
 • Vydat knížku Oldřicha Sirovátky Lidové písně, pověsti a dětské hry z Boskovicka
 • Uskutečnit setkání členů a příznivců - Boskováků v Praze
 • Pokusit se získat archivní podklady k možné znovuinstalaci tříramenné pumpy U Vážné studny
 • Získávat další nové členy KPB.

Usnesení:

Výroční členská schůze:
 1. Bere na vědomí
  • výroční zprávu za rok 2004 přednesenou Evou Šmétkovou
  • Zprávu o hospodaření KPB přednesenou Jarkou Kovaříkovou
  • Zprávu revizní komise přednesenou Josefem Šafářem
 2. Schvaluje
  • volbu výboru KPB a volbu revizní komise
  • plán práce KPB na rok 2005.
 3. Ukládá nově zvolenému výboru
  • Projednat všechny připomínky členů vzešlé z diskuze a začlenit je do plánu práce na rok 2005, případně další léta podle jejich důležitosti.
  • Rozpracovat schválený plán práce do jednotlivých měsíců roku 2005 a zajistit jeho realizaci.
  • Informovat členy KPB o plnění plánu činnosti ve Zprávách z Klubu uveřejňovaných ve Vlastivědných listech Boskovicka. Zvážit možnost a nároky na finanční prostředky, zasílat tyto Zprávy všem mimoboskovským členům KPB.
  • Navrhnout do příští členské schůze devátého člena výboru KPB a předložit jej členské schůzi ke schválení.
Plán práce i usnesení výroční členské schůze byly schváleny bez připomínek jednomyslně.
Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, červen 2008