cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Schůze a zprávy > Výroční členská schůze KPB - únor 2002

Výroční členská schůze KPB - únor 2002

V pondělí 25.února 2002 uskutečnila se v kinosále Katolického domu členská schůze Klubu přátel Boskovic. Schůze se zůčastnilo 32 členů.

Zprávu o činnosti Klubu přednesla předsedkyně Eva Šmétková. Zhodnotila jeho práci od poslední schůze, která se konala před rokem. Zmínila se zejména o následujících akcích, které Klub zajišťoval:

- Vysazení stromu tisíciletí, které se uskutečnilo 21.4. 2001.
- Účast Klubu na festivalu neziskových organizací Letovice 3+1
- Vydání 9 kusů replik starých pohlednic Boskovic a židovského města. Jsou k dostání vprodejnách v Boskovicích.
- Zůčastnili jsme se Plánovacího odpoledne organizovaného Muzeem Boskovicka. Protože byla malá účast nepodařilo se udělat závěry.Na místě dohodnuto, že Klub bude v organizaci dál pokračovat, což se děje.
- Klub pokračuje ve vydávání Vlastivědných listů Boskovicka. Je třeba získat další spolupracovníky a hlavně dopisovatele.
- Budování naučných stezek pokračuje. Jejich realizace je předmětem jednání každé schůze výboru Klubu. V současné době je připraveno potřebné řezivo, které po vyschnutí bude převezeno kezpracování na tabule. Podařilo se získat další sponzory, kteří poskytnou buď finanční pomoc nebo materiál. S dalšími sponzory jednáme. Také město odsouhlasilo finanční pomoc. Zpracovává se písemný a fotografický materiál. V současné době patří za poskytnutou pomoc náš dík rodině Mensdorff-Pouilly, panu Šumberovi z Pily Šmelcovna, Jednotě, Minervě a dalším.
- Výročí Otakara Kubína - i tomuto úkolu se věnujeme každou výborovou schůzi. Z naší iniciativy byla ustavena pracovní skupina, ve které jsou kromě nás zástupci MÚ, KZMB a Muzea Boskovicka. Pracovní skupina pracuje a má zpracován návrh akcí, které by se měly uskutečnit.
Klubem byla vyhlášena soutěž pro žáky a studenty škol "Malujeme s Kubínem". Tato probíhá. Získali jsme na ni grant od OSF Praha. Vyhodnocení bude provedeno v červnu a z předaných prací bude vytvořena výstava. Byla požádána Česká televize, studio Brno, aby do tématického plánu na rok 2003 zařadila zpracování medailonku O.Kubína. Zatím jsme nedostali odpověď.
- Připravujeme výstavu starých pohlednic Boskovic, která se uskuteční koncem června a počátkem července. V současné době shromažďujeme podklady od majitelů pohlednic.
- Úprava cesty za židovským hřbitovem - měli jsme záměr, vybudovat tam provizorní schody. Protože by to vyžadovalo zpracování složitého projektu a další problémy, od tohoto záměru jsme upustili.
- Svolali jsme dvě setkání všech neziskových organizací ve městě, abychom se snimi poradili o vzájemné spolupráci. Toto neformální sd ružení jsme nazvali VOKNO - volné sdužení neziskových organizací. V těchto setkáních budeme i nadále pokračovat.
Byly ještě další aktivity, které byly připomenuty.

Po zprávě předsedkyně byla podána zpráva pokladní a zpráva revizní komise. Revize pokladny neshledala v hospodaření Klubu závad a vyslovila výboru absolutorium.

V diskuzi pak zazněly následující náměty:
- Projednat možnost využití přístavby školy ZŠ Sušilova u lázní pro Mateřské centrum, případně další iniciativy.
- Existuje projekt pro Komunitní mládež. Projekt zatím nelze realizovat -nejsou prostory.
- Iniciovat, aby při příštím projednávání rozpočtu města byla veřejná diskuze
- Jednat s Aptem ve Francii o účasti na oslavách O.Kubína
- Zlepšit propagaci akcí Klubu přátel Boskovic
- Nabídnout Židovské obci Brno pomoc při otvírání Synagogy.

Na závěr bylo přijato usnesení, které vzalo na vědomí podané zprávy a uložilo výboru realizovat všechny rozpracované akce a zvážit zařazení bodů z diskuze do plánu činnosti na další období.

Nové členské legitimace KPB.

Před členskou schůzí KPB byla prováděna výměna členských legitimací Klubu přátel Boskovic. Staré legitimace již neměly místo na lepení členských známek. Současně byly vybírány členské příspěvky za rok 2002 a případně dlužné příspěvky za rok 2001. Postupně budou vyměněny legitimace všem členům. Provedou členové výboru ve svých rajonech.

Získání nových členů KPB

Znovu je třeba se zamyslet nad členskou základnou Klubu. Je třeba si uvědomit,že čím více aktivních členů bude Klub mít, tím větší váhou může působit ve svém okolí. Obracíme se proto na všechny občany města, kterým jeho osud není lhostejný, aby se přihlásili ke spolupráci a vstoupili do řad členů Klubu. Roční členský příspěvek je minimální a činí 30,- Kč. Přihlášku získáte od každého člena výboru.

Nabídka spolupráce.

Výbor Klubu se schází jedenkrát za čtrnáct dnů vždy v pondělí v restauraci Restaurant Club p. Hauzara na Hradní ulici 3. A to od 16 do 187 hodin. Máte-li pro nás nějaký námět, nebo připomínku k nám, přijďte. Budete vyslyšeni a vámi navrhovaný námět s Vámi rádi projednáme a budeme hledat jeho řešení. Samozřejmě budeme velice rádi, pokud přijdete i s nabídkou spolupráci. Většinou jednáme v lichý týden. Přesnou informaci Vám poskytnou členové výboru.
Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, červen 2008