cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Sarkander Jan

Sarkander Jan

kněz, mučedník
* ???
+ 17. března 1620 Olomouc

Dne 21. května 1995 navštívil naši republiku papež Jan Pavel II., aby kněze a mučedníka Jana Sarkandera prohlásil za svatého. Není od věci si tuto událost připomenout i v Boskovicích, protože světec zde působil jako farář v letech 1613 až 1616.

Podle zápisu ve farní kronice přichází Jan Sarkander do Boskovic s největší pravděpodobností v roce 1613. Je to doba nábožensky nesmírně složitá. I v Boskovicích už byly znát nálady doby předbělohorské. Snad právě proto sem byl povolán od tehdejšího pána na Boskovicích Václava Mladšího ze Zástřizl kněz, který vynikal apoštolskou horlivostí a měl zkušenost doslova s misijní činností. Janu Sarkanderovi se podařilo přes padesát měšťanů navrátit do katolické církve. Také hlavní kostel i faru, kterou užívali nekatolíci, získal zpět.

Dlouho zde však tento horlivý kněz nepůsobil, protože již roku 1616 byl od kardinála Dietrichsteina poslán na místo katolické církvi ještě nepřátelštější, do Holešova. Když se po pouti do Czenstochowé vrátil do Holešova byl obviněn z politického vyzvědačství a v únoru 1620 vyslýchán a mučen. Jeho domnělá vina spočívala v tom, že jako zpovědník Lobkovicův jistě věděl, že se připravuje vojenský vpád na Moravu. Sarkander marně tvrdil, že ve zpovědi mu nic takového řečeno nebylo a dodal, že i kdyby něco ze zpovědi věděl, nikdy by to neprozradil. Jan Sarkander však následky mučení nepřežil. Asi za měsíc, 17. března 1620 zemřel v olomouckém žaláři.

Proces k prohlášení Jana Sarkandera za blahoslaveného byl zahájen v roce 1715, ale nepříznivé historické události způsobily, že byl uzavřen až v září 1859, kdy papež Pius IX. prohlásil Jana Sarkandera za blahoslaveného.

Žádost o svatořečení byla podána 31. července 1981 a dne 21. května 1995 byl Jan Sarkander papežem Janem Pavlem II v Olomouci slavnostně prohlášen za svatého.

Pohled z druhé strany

Sarkanderovo svatořečení evangelíci odmítají, protože ho považují za bojovného katolíka proti protestantům na počátku 17. století a soudí, že jeho svatořečení bude mít negativní dopad na ekumenické vztahy mezi církvemi.

Historická společnost Veritas označila záměr svatořečení Jana Sarkandera za nešťastný, protože „při své horlivé službě porušoval všechny zemské zákony a ve svých působištích porušoval právo na svobodné vyznání ostatních obyvatel“.

Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019