cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Kirchmann Josef

Kirchmann Josef

starosta města, zakladatel Sokola v Boskovicích
* 14. listopadu 1856 Klobouky u Brna
+ 8. listopadu 1931 Brno

JUDr. Josef Kirchmann se narodil jako prvorozený syn z 12 dětí manželů Tomáše a Terezie Kirchmannových v Kloboukách u Brna dne 14. listopadu 1856.

Po vychození obecné školy v rodišti byl přijat do c.k. Slovanského gymnázia v Brně, kde maturoval 4.července 1877 s prospěchem „vyznamenaným“ z předepsaných 10 předmětů, chováním „vzorným“ a bylo mu vydáno vysvědčení dospělosti k návštěvě univerzity.

Vysokoškolská studia absolvoval jednak ve Vídni, jednak v Praze, kde byl prohlášen doktorem práv dne 29. července1886.

Ač dále absolvoval tzv. „zkoušky soudní“, rozhodl se pro advokacii. Praxi vykonal u tehdejšího prezidenta Nejvyššího soudu v Brně – JUDra Popelky.

V roce 1889 se usadil v Boskovicích, kde otevřel jako první český advokát svoji samostatnou kancelář, nejdříve v domě na náměstí č. p. 16 a v roce 1897 v domě č.p. 14, který koupil.

Zde provozoval advokacii až do své smrti. Koupený dům stavebně upravil, kanceláře a byt byly v 1. patře, v přízemí byla dlouhá léta lékárna a později po odchodu lékárníka Holuba od roku 1919 filiálka Moravské banky. Po jeho smrti jeho manželka přistoupila v roce 1932 k rozsáhlé adaptaci a vybudovala v přízemí provozní a obchodní místnosti, kde bylo jednak dámské kadeřnictví, prodejna galanterie a trafika.

JUDr. Kirchmann se velmi brzy začal zajímat o věci veřejné a v krátké době se stal ústřední postavou národního českého života ve městě.

Ve starostenském období hrabat Mensdorff-Pouilly (Alfons Friedrich hrabě Mensdorff-Pouilly 1864-1876 a 1880-1894, jeho syn Alfons Vladimír hrabě Mensdorff-Pouilly 1895-1907) byl od roku 1896 úřadujícím náměstkem starosty (spolu s radními pp. Luňáčkem a Lipkou).

18.února 1908 byl JUDr. Kirchmann zvolen starostou města Boskovice a v této funkci setrval až do roku 1920. Do jeho rukou skládali místní odpovědní činitelé slib nové republice po 28. říjnu 1918. Podruhé zastával starostenský úřad od roku 1925 do roku 1929. Tehdy byl jmenován členem okresního zastupitelstva.

Před vypuknutím 1.světové války byl v roce 1913 zvolen do zemského sněmu moravského za skupinu měst Boskovice, Blansko, Jevíčko, Konice.

JUDr. Kirchmann se účastnil kulturního života významným způsobem. V roce 1892 byl zakladatelem Sokola v Boskovicích a jeho starostou do roku 1905. Byl také spoluzakladatelem Sportovního klubu. V roce 1919 založil místní organizaci Červeného kříže a několik let byl jeho předsedou. Ve velmi dlouhém období 1909 - 1926 byl předsedou Okresního silničního výboru. Usiloval o vydláždění ulic Komenského, Palackého i Havlíčkovy třídy, přesvědčil výbor, že je nutno postavit novou silnici od Hálkovy třídy k Sušilově třídě. V této době byla zbudována prakticky celá silniční síť v okrese, což mělo mimořádný význam po skončení války, kdy při stavbě našlo mnoho lidí zaměstnání a na okrese prakticky nevznikla nezaměstnanost. Mimořádnou zásluhu měl na vybudování lokální železniční dráhy Skalice nad Svitavou – Chornice, která zahájila provoz v roce 1908. Budování dráhy bylo spojeno se zdlouhavým vyjednáváním s majiteli pozemků a jedině tzv. „panské „ - hraběcí byly poskytnuty velmi ochotně.

Se jménem JUDra. Kirchmanna je nerozlučně spjato zřízení českého gymnázia v Boskovicích. Po opakovaném odmítnutí žádosti v letech 1880, 1897 a 1899, byla za úřadování náměstka starosty JUDra Kirchmanna znovu zdůrazněna potřeba českého gymnázia a stavba povolena. Kamenem úrazu při vyjednávání byla formulace „s vyučovacím jazykem českým“. C.k. úřady preferovaly nelogický název „s jazykem slovanským“. Při slavnostním otevření gymnázia měl JUDr. Kirchmann hlavní projev. Stejně tak byl řečníkem při odhalení busty Františka Palackého.

Dlužno se zmínit, že jako advokát nabyl takové vážnosti, že byl členem představenstva s funkcí v čestné radě Moravské advokátní komory.

Popsaná činnost byla důvodem k udělení čestného občanství města Boskovic 1. května 1899.

Text diplomu, který je stále v majetku rodiny:

Zastupitelstvo města Boskovic

Jmenovalo

Dle svého usnesení ze dne 6. dubna 1899

Jeho Blahorodí pana

JUDra Josefa KIRCHMANNA

náměstka starosty a advokáta v Boskovicích

za zásluhy, které sobě o město Boskovice, podporuje co nejú-

činněji a nejzdárněji jeho snahy o zřízení místní dráhy

a českého státního gymnázia v Boskovicích, jež pro město

a celý okres důležity jsou, získal

ČESTNÝM OBČANEM

Města Boskovic

V Boskovicích dne 1.května 1899

Starosta:

Alfons hrabě Mensdorff-Pouilly

Morávek Fr., radní

Šafář, radní

Lipka Karel, radní

Při gymnáziu založil JUDr. Kirchmann v říjnu 1900 Spolek pro podporu nemajetných studujících na st. reálném gymnáziu v Boskovicích.

Dne 10. prosince 1927 se Obecní zastupitelstvo jednohlasně usneslo pojmenovat tehdejší Okružní ulici vedoucí od starého hřbitova až k lihovaru ulicí JUDr Josefa Kirchmanna, aby se stala „živým pomníkem jaký zbudovala nynější generace Vám k ocenění a oslavení a příštím generacím pak k upamatování.“ Ani komunisté po únoru 1948 toto pojmenování nezrušili. Až v roce 1959 rozhodnutím tehdejších vedoucích činitelů města byla ulice JUDr Josefa Kirchmanna přejmenována na Lidickou.

JUDr. Josef Kirchmann zemřel nečekaně, náhle, před dovršením 75 let, dne 8.listopadu 1931 v zemské nemocnici „U sv. Anny“ v Brně na ORL klinice.

Pohřeb se konal dne 11.listopadu 1931 a byl vypraven na žádost Sokolů ze Sokolovny, kde byla rakev vystavena na katafalku. Smuteční projevy pronesli: vládní rada Al. Fendrych za okresní zastupitelstvo, Jan Beránek za Sokol, J. Čech z obce Novičí za Sbor starostů, JUDr. Žák za Moravskou advokátní komoru, J. Trapl za Okresní péči o mládež, ředitel gymnázia prof. J. maličký za školy, jejichž žactvo se zúčastnilo pohřbu, Karel Slovák za stranu Národně demokratickou a posléze nad hrobem tehdejší starosta Vilém Drbal. Městská hudba zahrála oblíbenou skladbu zesnulého „U moře“ Franze Schuberta a pak za zvuků státní hymny spustili rakev do hrobu Sokolové.

Životní dráha JUDr Kirchmanna byla oceněna tehdejším tiskem jak na celostátní (Národní listy), tak na krajské úrovni. Velmi charakteristická je citace Novin kraje z 30.listopadu 1931:

„Celá řada trvalých pomníků jež jeho blahodárná činnost v mnoha oborech zanechala nejen městu Boskovicím, ale i celému okolí, budou nám dlouhá léta připomínati JUDr Josefa Kirchmanna – šlechetného muže, stojícího hrdě na krajní pravici, s tváří vlídně obrácenou k levici.“

Noviny Boskovský kraj: „Odešel vzácný muž, velký člověk. Doba 42letého působení JUDr Kirchmanna v Boskovicích byla městu a i kraji našemu pravým požehnáním. Život jeho prozařoval věrností k tradici a kultuře národní. JUDr. Josef Kirchmann nám světlem byl a bude. Čestná, vděčná, věčná paměť.“

Dle originálních dokumentů a rodinné kroniky zpracoval MUDr. Lubomír Kirchmann, syn

V Šumperku, 11.listopadu 2002

Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019